Hlavné mesto Slovenskej repubiky Bratislava

Dotácia na kontajnerové stanovištia

Zberné nádoby na odpad sú nutnosťou pre každý bytový dom. Aj kvôli svojej veľkosti a potrebnému množstvu tvoria významnú časť verejného priestoru. Aj preto ich vzhľad a kvalita prevedenia ovplyvňujú kvalitu nášho okolia. V ideálnom prípade sú zberné nádoby skryté, no nie každý bytový dom má túto možnosť. Preto je vhodné ich sústrediť na jedno miesto a oddeliť od okolia, vytvorením kontajnerového stanovišťa. To zabráni vynášaniu odpadu do okolia, zabezpečí prístup len pre obyvateľov bytového domu a napríklad vďaka zelenej streche či stenám môže aj skrášliť okolie doplnením zelene.

Záleží nám na kvalite verejného priestoru pre občanov, preto podporujeme snahy o tvorbu kvalitných a estetických kontajnerových stanovíšť. Poskytujeme preto dotáciu na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM SR Bratislavy. Hlavné mesto poskytuje dotáciu vo výške 3320 eur, do výšky vyčlenených prostriedkov na príslušný rozpočtový rok. O dotáciu je možné požiadať do 30. septembra 2021, hlavné mesto plánuje obdobnú dotáciu vyhlasovať opätovne aj v roku 2022.

Prečítajte si kompletné znenie pravidiel dotácie.

Zásady poskytovania dotácie

Prečítajte si kompletné znenie pravidiel dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore.

Zásady poskytovania dotácie

Kto môže žiadať o dotáciu:

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zriadené na správu bytového domu/domov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta alebo právnická osoba, ktorá vykonáva správu bytového domu/domov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta.

Podmienky pre podporené kontajnerové stanovištia:

 • veľkosť kontajnerového stanovišťa musí zodpovedať rozmermi typu a počtu kontajnerov (pozn.: v súlade s Všeobecne záväzným nariadením VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území HM SR Bratislavy)
 • odporúčaná vzdialenosť kontajnerového stanovišťa od vstupu do obytnej budovy: 10 - 50 m
 • minimálna vzdialenosť od fasády bez okien nie je určená.
 • minimálna vzdialenosť od fasády s oknami: 6 -10 m od uhlopriečky najbližšieho okna. Uvedené platí aj pre kontajnerové stanovište v nike obvodového múru;
 • stojisko musí byť s bezbariérovým prístupom, z ktorého oprávnená osoba priamo zvozovou technikou vykoná manipuláciu so zbernou nádobou/kontajnerom, a ktoré je vzdialené najviac 10 metrov od miestnej pozemnej komunikácie širokej minimálne 3,8 m, prípadne 3,0 m vo vybraných lokalitách, v ktorých sa vykonáva zber komunálnych odpadov malou zvozovou technikou, v oboch prípadoch s minimálnou výškou podjazdu 4,0 m.
 • podlaha musí byť vyspádovaná s pravidelným pôdorysom
 • zastrešenie riešené plnou plochou/pultovou strechou a olemovanou atikou
 • min. dve obvodové steny kontajnerového stanovišťa budú do výšky 1,5 m nepriehľadné, zvyšok perforovaný, tak aby bolo zabezpečené prirodzené vetranie;
 • materiály v súlade s charakterom lokality (významné najmä pri centrálnej mestskej zóne)
 • trvalé a ľahko čistiteľné
 • antivandal, antigrafitty: drevo, drevoplast, ťahaný kov, corten, cement, ovláknité dosky, tlakový laminát, hliník, nerez, oceľ;
 • farebnosť - v súlade s okolím, vyplývajúce z konštrukčných a farebných daností použitých materiálov bez výrazných kontrastov;
 • požiadavky na základné vybavenie - označenie stanovišťa (uviesť príslušný bytový dom/y, ktorým je stojisko určené, príp. dni odvozu), zberné nádoby uvedené v podmienke o veľkosti stanovišťa, ochranné kovové zábrany, zámok (odporúčaný elektronický zámok);
 • požiadavky na adaptáciu na zmenu klímy: vegetačná strecha alebo vegetačná stena z popínavých rastlín a výsadba resp. sadové úpravy blízkeho okolia. Pri zabratí pôvodnej zelenej plochy je vegetačná strecha/vegetačná fasáda nutnosťou. (podrobnosti k vhodnej zeleni nájdete v manuále na strane 36, ktorý nájdete nižšie)

Prečítajte si aké sú oprávnené výdavky v rámci dotácie

Dotácia môže byť použitá výhradne na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou stavby alebo úpravy stavby kontajnerového stanovišťa prislúchajúceho k bytovému domu/domom nachádzajúcim sa na území hlavného mesta. Dotáciu nie je možné poskytnúť viackrát na podporu výstavby alebo úpravy stavby kontajnerového stanovišťa obsluhujúceho ten istý bytový dom alebo tie isté bytové domy.

Základné veľkosti kontajnerových stanovíšť

Kontajnerové stanovište veľkosti M

obsahuje nasledujúce nádoby: 2 x 1100 L komunálny odpad, 1 x 1100 L papier, 1 x 1100 L plast, 1 x sklo

Kontajnerové stanovište veľkosti L

obsahuje nasledujúce nádoby: 2 x 1100 L komunálny odpad, 2 x 1100 L papier, 2 x 1100 L plast, 1 x sklo

Kontajnerové stanovište veľkosti XL

obsahuje nasledujúce nádoby: 2 x 1100 L komunálny odpad, 2 x 1100 L papier, 2 x 1100 L plast, 1 x sklo

Prečítajte si, ako bude fungovať zber odpadu od roku 2022

Nakoľko je postupne v roku 2022 plánované zavádzanie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, takisto sa zavádza zber jedlých olejov a najneskôr v roku 2025 bude aj povinnosť zberu a odvozu textilného odpadu, odporúčame predložiť vhodnú veľkosť stojiska aj s prihliadnutím na tieto zmeny. Pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad budú používané len 110/120 litrové a 240 litrové nádoby. Ich množstvo a takisto úbytok komunálneho odpadu budú závisieť od úrovne vytrieďovania. Predbežne pre kuchynský odpad odporúčame rátať s minimálne 240 litrami biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na 18 osôb pri odvoze raz za týždeň. Pre zber jedlých olejov budú používané 120 litrové nádoby. Nádoby na textil zatiaľ nie sú presnejšie určené, predbežne možno rátať s veľkosťou ako pri nádobách na textil charitatívnych organizácií.

Postup udelenia dotácie

Vaša žiadosť podaná cez elektronický formulár bude zaevidovaná oddelením vzťahov s verejnosťou, gestorom žiadosti o dotáciu bude potom oddelenie životného prostredia.

Po zasadnutí komisie a finálnom schválení žiadosti informuje gestor žiadateľa o výsledku prostredníctvom emailu. V prípade schválenia, je potrebné dotáciu vyčerpať v tom istom kalendárnom roku.

Gestor dohodne podpis zmluvy o dotácií. Po dokončení administratívnych procesov prebehne vyplatenie dotácie. Do 5. januára je potrebné zaslať vyúčtovanie.

Mestské projektové dokumentácie

Pokiaľ Váš zámer počíta s využitím projektových dokumentácií, ktoré poskytlo hlavné mesto, gestor dotácie skontroluje splnenie podmienok umiestnenia, veľkosti stanovišťa a použitia zelene, preverí majetkovoprávny vzťah k pozemku.

Vlastné projektové dokumentácie

Pokiaľ zámer prináša vlastné konštrukčné riešenie, gestor skontroluje majetkovoprávny vzťah k pozemku a predloží zámer na schválenie internej komisii, zloženej zo zástupcov útvaru hlavnej architektky, metropolitného inštitútu a oddelenia životného prostredia. Komisia posúdi splnenie požiadaviek podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore Hlavného mesta SR Bratislavy.

Využite mestom ponúkané projektové dokumentácie

1
Použite niektorú z mestom ponúkaných projektových dokumentácií
2
K dispozícii sú 3 projektové dokumentácie
3
Sú výsledkom súťaže Kontajnerové stojisko pre Bratislavu

Vypracovali sme pre vás manuál, s pomocou ktorého si môžete vytvoriť pekné a funkčné stanovištia

Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť

Pozrite si manuál hlavného mesta pe stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore. Manuál vypracoval Útvar hlavnej architektky

Manuál kontajnerových stanovíšť

Dôležité vedieť

Udeľovanie dotácií na kontajnerové stanovištia sa riadi splnením podmienok manuálu mesta Bratislava. Odporúčame s manuálom oboznámiť aj zhotovitela stanovišťa.

Pozrite si príklady pekných kontajnerových stanovíšť v Bratislave

1/5 Nové Mesto

Mestská ulica

2/5 Nové Mesto

Urban Residence - Račianska ulica

3/5 Ružinov

Nuppu - Prievoz

4/5 Rača

Malé Krasňany

5/5 Nové Mesto

Budyšínska

Žiadosť o dotáciu na podporu budovania kontajnerových stanovíšť

Nahrávanie príloh

Maximálna velkosť všetkých príloh môže byť spolu 35 MB. Odporúčame nahrávať súbory vo formáte PDF. V prípade potreby nahrať vačší súbor, môžete využiť online uložisko a vložiť odkaz do komentáru k žiadosti.

Dotácie na kontajnerové stanovištia
Vyberte katastrálne územie, v ktorom sa stanovište nachádza
Áno
Nie
Napríklad: 2x 1100l nádoba na komunálny odpad, 1x 240l nádoba na plast, 1x 240l nádoba na papier a 1x 240l nádoba na sklo (mimo stanovišťa).
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nové
Rekonštrukcia
Nahradenie
Zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve
Zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve
Úradne overené písomné splnomocnenie (v prípade osoby zastupujúcej štatutárneho zástupcu)
Úradne overené písomné splnomocnenie (v prípade osoby zastupujúcej štatutárneho zástupcu)
Zmluva o nájme pozemku/ zmluva o zriadení vecného bremena/ list vlastníctva
Zmluva o nájme pozemku/ zmluva o zriadení vecného bremena/ list vlastníctva
Snímka zo satelitnej mapy so zakresleným kontajnerovým stanovišťom (napr Snímka z Google Maps)
Snímka zo satelitnej mapy so zakresleným kontajnerovým stanovišťom (napr Snímka z Google Maps)
V snímke musí byť presne zakreslené navrhované umiestnenie kontajnerovým stanovišťom zodpovedajúce jeho rozmerom s rozmermi odstupov od okolitých budov, od hrany komunikácií, plôch zelene, oplotení, zábradlí, prístreškov MHD a pod.
Snímka z katastrálnej mapy so zakresleným kontajnerovým stanovišťom
Snímka z katastrálnej mapy so zakresleným kontajnerovým stanovišťom
Pôdorys kontajnerového stanovišťa so zakreslením rozmiestnenia zberných nádob
Pôdorys kontajnerového stanovišťa so zakreslením rozmiestnenia zberných nádob
Vizuál kontajnerového stanovišťa - ilustračná alebo reálna fotografia/ vizualizácia
Vizuál kontajnerového stanovišťa - ilustračná alebo reálna fotografia/ vizualizácia
Technický výkres a rozmery navrhovanej konštrukcie, popis navrhovaných/použitých materiálov a farieb
Technický výkres a rozmery navrhovanej konštrukcie, popis navrhovaných/použitých materiálov a farieb
Jednoduchá stavebná dokumentácia kontajnerového stanovišťa alebo výber z poskytnutých stavebných dokumentácií
Jednoduchá stavebná dokumentácia kontajnerového stanovišťa alebo výber z poskytnutých stavebných dokumentácií
Stavebná dokumentácia je v každom prípade predkladaná aj stavebnému úradu k ohláseniu drobnej stavby) upozornenie: aj pri výbere novej projektovej dokumentácie musia byť dodržané vyššie uvedené podmienky, vychádzajúce z manuálu kontajnerových stanovíšť.
Alebo priložte samostatný súbor
Alebo priložte samosatný súbor

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá a predovšetkým, že nám pomáhate vytvárať príjemnejšie mesto na život.

Máte otázku? Kontaktujte nás

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Contact

Sociálne siete hlavného mesta Bratislava

Najnovšie informácie v našom newsletteri

Chcete dostávať pravidelné informácie o tom, čo sa deje v našom meste? Už čoskoro spustíme susedský newsletter. Napíšte nám Vašu emailovú adresu aby ste boli medzi prvými.

Mesto Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava


info@bratislava.sk+421 259 356 111