Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Komunitné záhrady

Založte si komunitnú záhradu a vytvorte tak miesto pre aktívny susedský život. Zistite ako správne osloviť ľudí a vytvoriť si so susedmi občianske združenie. Naplánujte si svoju záhradu, jej organizáciu a financovanie. Vyberte si z mestských pozemkov, ktoré sme predpripravili pre jednoduchší a rýchlejší proces alebo navrhnite vlastný.

Komunitná záhrada je miestom pre aktívny susedský život. Záhradkárčenie slúži ako nástroj na prepájanie susedov a vytvorenie otvoreného, bezpečného a inkluzívneho priestoru. Záhradkárska činnosť je nekomerčná a všetky príspevky smerujú k udržiavaniu a rozvoju spoločného priestoru. Komunitná záhrada je priestor na relax, zdravý pohyb, aktivity pre všetky vekové kategórie. Na záhrade sa dajú organizovať najrôznejšie spoločenské akcie: narodeninová oslava, grilovacia párty, workshop, divadlo či výstava. Záhrada slúži aj na vzdelávanie, podporu biodiverzity a oživenie nevyužitých priestorov v meste.

Základom každej komunity sú ľudia

Základom komunitnej záhrady sú jej nadšení užívatelia. Jeden z prvých krokov by malo byť oslovenie susedstva, kde komunitnú záhradu plánujete. Stretnite sa, spoznajte sa, zistite, aké máte motivácie a zručnosti a spoločne naplánujte ďalšie kroky.

Majú nadšenie pre zelené témy. Sú miestni aktivisti. Radi organizujú a socializujú sa.

Majú čas - študenti, ľudia na materskej či otcovskej dovolenke, freelanceri, starší susedia.

Susedia, ktorí sú nadšení záhradkári. Ani neviete , koľko krajinných architektov, či hobby záhradkárov máte okolo seba

Náš tip

Ideálne je mať v tíme aspoň troch či štyroch ľudí, z ktorých každý má osobný záujem na vzniku záhrady, kapacity, ktoré je ochotný do práce investovať a nejaké sociálne väzby v susedstve. Skvelou formou pre skontaktovanie sa s Vašimi susedmi, z ktorých mnohí budú pravdepodobne aj spoluzáhradkári, sú jednoduché letáky.

Po oslovení susedov si je treba založiť občianske združenie

Z dôvodu prenájmu pozemku je potrebné aby si záujemcovia o komunitnú záhradu na mestskom pozemku založili občianske združenie. Vďaka nemu získate právnu subjektivitu a budete si môcť žiadať o širokú ponuku grantov, ktoré sú počas roka k dispozícií od rôznych organizácií a spoločností, vrátane mesta.

Návrh na registráciu občianskeho združenia musia podať minimálne tri osoby, pričom aspoň jedna z nich musí byť staršia ako 18 rokov. V návrhu musia byť uvedené údaje o štatutárnom orgáne združenia a kto je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Potrebné je taktiež pripojiť stanovy občianskeho združenia a to v dvoch vyhotoveniach.

Registrácia združenia je spoplatnená poplatkom vo výške 66,00 eur, pri elektronickom podaní sa platí poplatok 33,00 eur.

Niektoré z potrebných dokumentov nájdete v časti Na stiahnutie. Všetky informácie k zakladaniu občianskeho združenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. https://www.minv.sk/?vzory-dokumentov-a-tlaciv

Po založení občianskeho združenia je potrebné aj založenie bankového účtu. Transparentný účet sa javí ako prijateľná a akceptovateľná forma, keďže budete nakladať s peniazmi od vašich členov, dobrovoľníkov, sponzorov nadácií, atď. Niektoré banky poskytujú tento účet bezplatne.

Počas celého fungovania občianskeho združenia je nutné odkladať všetky príjmové a výdavkové doklady kvôli nutnosti vedenia účtovníctva a možnej spätnej kontroly (platí to hlavne pri získaných grantoch).

Mestský grafik radí čo dať do letáka

Mestský grafik pripravil plagát na stiahnutie, prostredníctvom ktorého môžete osloviť svojich susedov. Šablónu si môžete stiahnuť a upraviť text. V prípade, že si chcete vytvoriť vlastný leták mestský grafik pre vás pripravil aj základne rady čo robiť a čo naopak nie.

"Dôležité je to urobiť jednoducho a prehľadne, použiť jeden typ písma, nekombinovať ich viac. Pre nadpis sa hodí tučnejší rez písma (bold) a pre obsahovú časť klasické. Dôležitý je nadpis, ten musí byť krátky aby bol čo najväčší a musí obsahovať zhrnutú myšlienku, mal by adresovať nejakú činnosť, plánujeme alebo chceme vytvoriť."

"Dôležité je tiež umiestniť kontakt kam sa môžu susedia obrátiť a plagát by nemal obsahovať veľa textu, odporúčam použiť aj odkaz kde sa dá o komunitných záhradach alebo vašom zámere dočítať všetko v pokoji domova. Nepoužívajte zbytočné logá a skratky, oslovujete svojich susedov, budte priateľský a pokojne sa predstavte. Komunitná záhrada je miesto ktoré môžete vytvoriť spoločne s pomocou vašich susedov."

Upravovateľný plagát

Mestský grafik pripravil plagát na stiahnutie, prostredníctvom ktorého môžete osloviť svojich susedov. Šablónu si môžete stiahnuť a upraviť text.

Upravovateľný plagát

Začiatkom všetkých aktivít je identifikácia prestoru pre záhradu

Aká je kvalita pôdy?

V prípade možnosti založiť trvalú záhradu sa dá kvalita pôdy zistiť laboratórnymi testami. Ak je na pozemku spevnená plocha alebo navezená suť, bude potrebné úrodnú zeminu doviezť, prípadne zriadiť iba pestovanie v kochlíkoch.

Odkiaľ by sme mali vodu?

Susedí parcela s budovou, s ktorej majiteľom by bolo možné jednať o sprístupnení vody? Sú v priamom kontakte strechy na zber dažďovej vody? Prípadne, je vodovodná prípojka priamo na pozemku? Alebo je možné umiesť nádrž na vodu?

Čo sa nachádza na pozemku?

Treba si ale uvedomiť, že by malo ísť o odolné, nenáročné a neinvazívne druhy, ktoré vydržia aj náročnejšie mestské podmienky.

Kto je majiteľom pozemku?

Ideálne sú nevyužívané priestory bez perspektívy skorého užívania, ktoré má vo vlastníctve mesto alebo mestská časť. Majiteľa zistite cez katasterportál alebo ešte jednoduchšie cez ZBGIS tu: https://zbgis.skgeodesy.sk/.

Nie je pozemok znečistený?

Boli alebo sú na pozemku nebezpečné chemikálie či iné znečistenie? Exhaláty z dopravy alebo hluk? Pozemky pri frekventovaných cestách nie sú veľmi vhodné.

Bývajú tu blízko ľudia, ktorí by záhradu využívali? Je toto miesto bezpečné?

Bude možná prirodzená sociálna kontrola priestoru? Chodí okolo miesta veľa ľudí, alebo bude záhrada skôr izolovaná? Kompaktné časti mesta a blízkosť obydlí je vhodnejšia, než rozvoľnené územia na okrajoch sídlisk, obkolesené napríklad nákupnými strediskami.

Je priestor slnečný? Veterný?

Ako je zatienený okolitými budovami? Bude možné v prípade ostrého letného slnka vytvoriť tieň?

Vybrať si mobilnú, alebo trvalú komunitnú záhradu?

Podľa charakteru pozemku sa rozhodnite o tom, či je vhodná ako trvalá komunitná záhrada, ktorú bude možné užívať ako záhradu dlhý čas, alebo či je pozemok len dočasne disponibilný a vhodnejším zámerom by bola “mobilná záhrada”, ktorej celá infraštruktúra ja premiestniteľná a v prípade zmeny stavu pozemku je možné ju jednoducho presťahovať.

Mobilné záhrady sú aktivita, nie stavba. Všetka infraštruktúra je premiestniteľná, teda nie sú v priestore záhrady postavené žiadne základy, vŕtané studne, ani nijako dramaticky sa neupravuje terén pozemku. Preto ich alokácia si nevyžaduje stavebné povolenie od miestneho stavebného úradu.

samosprávou vlastnené plochy určené na verejnú zeleň bez vízie iného využitia

súkromné pozemky

samosprávou vlastnené pozemky bez momentálneho využitia

samosprávou vlastnené pozemky nevhodné alebo nedostatočne využívané (parkoviská, nevyužívané dvory a nefunkčné ihriská)

na dobu aspoň 3 rokov s jasnou možnosťou predĺženia

na dobu neurčitú, s krátkou výpovednou lehotou

na dobu jedného roka s ústnou dohodou zmluvu obnovovať

väčšia pestovacia plocha pre susedov (1 políčko = cca 4 m2)

možnosť dlhodobého plánovania a rozvoja

flexibilitia

je vhodná takmer kdekoľvek

rýchly štart

počiatočné náklady na zúrodnenie pôdy

počiatočné náklady na výstavbu boxov

symbolická pestovacia plocha

(1 box = 1m2)

rýchle vysušovanie pôdy, potreba častého hnojenia

limitovaný rozvoj priestoru

možné komplikácie pri nečakanej výpovedi

Náš tip

Mobilná záhrada je ideálne riešenie pre všetky priestory, ktoré sú k dispozícii teraz, no je otázna ich budúcnosť - kedy dostane súkromný majiteľ stavebné povolenie? Kedy sa vysporiada komplikovaná vlastnícka situácia? Kedy sa vyrieši reštitučná plomba? Kedy bude mať samospráva zdroje na financovanie projektu revitalizácie? Kedy škola zrealizuje zámer revitalizácie športoviska? Trvalá záhrada je, samozrejme, lepšia. No nie je jednoduché nájsť pre ňu priestor.

Oplotenie

Bezpečnosť a ochrana majetku je dôležitá pri všetkých komunitných priestoroch. Podľa konkrétneho pozemku a intenzity sociálnej kontroly je potrebné zvážiť aké oplotenie je potrebné. Pokiaľ sa záhrada nachádza v uzavretom vnútrobloku, oplotenie nie je potrebné. V niektorých prípadoch stačí napríklad nízky drevený plot (výška 1,2m). Najbezpečnejšie bývajú pletivové oplotenia do výšky 2m. Realizácia oplotenia sa dá spraviť aj svojpomocne, alebo zadať zákazku šikovnému remeselníkovi.

Oplotenie je podľa zákona definované ako drobná stavba, a preto na jeho výstavbu nie je potrebné stavebné povolenie, je však nutné túto stavbu ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad vám do 15 dní zašle stanovisko. V prípade, že sa jedná iba o rekonštrukciu starého plota, nie je potrebné ani oznámenie. Ak je celková výška plota vyššia ako 2 metre, musíte získať od stavebného úradu stavebné povolenie.

Uzamykanie brány je praktické spraviť visiacim zámkom na číselný kód, ktorý budú poznať všetci záhradkári.

Ako vybrať pozemok vhodný pre komunitnú záhradu

Mestský pozemok z ponuky

Predschválené mestské pozemky

Rýchlejšie vybavenie žiadosti

Podpora našich odborníkov z oddelenia tvorby mestskej zelene

Vlastný návrh pozemku

Potrebné prezistiť vlastníka a správcu pozemku

Potrebné posúdenie odborných oddelení

Dlhší čas vybavenia žiadosti

Podmienky niektorých mestských pozemkov

Pre zaistenie kvalitného verejného priestoru pre všetkých jeho uživatelov, sme na niektorých mestských pozemkoch v ponuke pripravili zopár podmienok pre vznik komunitnej záhrady na nich. Pozemky, ktoré musia splniť túto podmienku, ju majú spomenutú v informáciach o pozemku v zozname a mape. Celková plocha záhonov na týchto pozemkoch nesmie byť väčšia ako 50 m2. Celková plocha zabraného verejného priestranstva nesmie presiahnuť 200 m2 (150 m2 manipulačná plocha + 50 m2 plocha záhonov). Vyvýšené záhony musia byť vo vzdialenosti minimálne 2,5 m od päty kmeňa najbližšieho stromu.

Mapa mestských pozemkov vhodných na založenie komunitnej záhrady

Mapa pozemkov

Filter

Mapa pozemkov

Filter

Vyberte lokalitu

Výsledky

Nenašli sa žiadne výsledky

Loading...

Na niektorých mestských pozemkoch v ponuke sa nachádza vecné bremeno. Väčšinou sa jedná o vecné bremeno elektrární alebo spoločnosti, ktorá sa zaoberá sieťami. To znamená, že je potrebné myslieť na to pri návrhu záhrady a nechať napríklad rezervu v priestore, pre technikov spoločnosti, ktorá bude potrebovať prístup k tomuto vecnému bremenu. Vecné bremeno na pozemku nijak nepredlžuje dobu spracovania žiadosti o komunitnú záhradu na vybranom pozemku.

Urobte si rozpočet

Tu je približný odhad nákladov na najzákladnejšiu infraštruktúru malej záhradky s 20 boxami:

Na mestskom pozemku za symbolickú sumu.

1€

drevené smrekové dosky - 1,5 m3 aj s dopravou

400 €

europalety, 20 x 8 €

160 €

10 litrov repkového kuchynského oleja

20 €

vruty, klince na geotextíliu

50 €

geotextília na vystlanie boxov, fólia

50 €

nádrž na polievaciu vodu, hadica

200 €

materiál na výrobu jednoduchých lavičiek

150 €

Záleží od konkrétnej situácie na pozemku

0 - 1500 €

8 ton preosievaného substrátu

220 €

Na uskladnenie nástrojov

250 €

Kladivo, pílka, lopata, rýľ, krompáč, sekera, a iné.

100 - 300 €

1600 - 3300 €

Návody a dokumenty na stiahnutie

Dôležité dokumenty, ktoré potrebujete pri zakladaní komunitnej záhrady a občianskeho združenia. Dalšie vzory a dokumenty nájdete na stránke stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Vzor nájomnej zmluvy

Vzťah medzi komunitou zakladajúcou záhradu a majiteľom pozemku môže mať formu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke priestoru. V oboch prípadoch je dôležité definovať práva a povinnosti oboch strán a “výpovednú lehotu” - teda čas na vysťahovanie záhrady v prípade zrušenia zmluvy majiteľom (ak je jeho dočasne nevyužívaný priestor predaný, ak získal stavebné povolenie, alebo sa stalo čokoľvek iné, čo mu umožňuje zahájiť na jeho pozemku plánované aktivity).

Vzor mestskej nájomnej zmluvy

Založenie občianskeho združenia

Vzor návrhu na registráciu občianskeho združenia. Zdroj: Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Registrácia OZ

Vzor stanov občianskeho združenia

Upravovateľný vzor stanov občianskeho združenia. Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Vzor stanov OZ

Upravovateľný plagát

Mestský grafik pripravil plagát na stiahnutie, prostredníctvom ktorého môžete osloviť svojich susedov. Šablónu si môžete stiahnuť a upraviť text.

Upravovateľný plagát

Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá a predovšetkým, že nám pomáhate vytvárať príjemnejšie mesto na život.

Text vznikol v spolupráci s OZ vnútroblok a kolektívom autorov, spoluautorom ďakujeme.

Často kladené otázky

O akú veľkú plochu záhrady je možné žiadať v prípade pozemku, ktorý nemá špecifikovanú veľkosť záhrady?

V prípade pozemku, pri ktorom kolegovia z oddelenia tvorby mestskej zelene nedefinovali rozlohu záhrady si rozlohu navrhnú obyvatelia a odborné oddelenia posúdia či môže byt v takej veľkosti. Na vybraných pozemkoch chceme dať ľuďom možnosť zvoliť si polohu záhrady a jej veľkosť. Rovnako niektoré väčšie pozemky môžu dovoľovať realizáciu komunitnej záhrady, aj nejakej inej revitalizácie, skrášlenia oblasti. Teda jedna jeho časť môže byť využívaná komunitou starajúcou sa o záhradu a druhá všetkými obyvateľmi.

Čo môže pomôcť pri určení si veľkosti plochy?

Ak budete používať mobilné boxy, platí zhruba, že 1 box =1m2. Ak budete mať políčka, platí, že jedno políčko je približne 4 m2. Na základe tohto si môžete rozplánovať a rozkresliť svoj pôdorys záhrady.

Je možné zistiť typ a kvalitu podložia?

Je možná konzultácia s našim oddelením tvorby mestskej zelene. Pokiaľ sa podložia obávate, je vhodné zvoliť tzv. mobilnú záhradu, teda vyvýšené záhony (boxy). V prípade možnosti založiť trvalú záhradu sa dá kvalita pôdy zistiť laboratórnymi testami. Ak je na pozemku spevnená plocha alebo navezená suť, bude potrebné úrodnú zeminu doviezť, prípadne zriadiť iba pestovanie v kochlíkoch.

Ako bude mesto postupovať v prípade, že o pozemok prejaví záujem viacero občianskych združení naraz?

Všetky žiadosti sa posudzujú osobitne. V príde, ak by prišlo k situácií, kedy si o rovnaký pozemok podajú žiadosť napríklad dve rôzne občianske združenia, pozemok získa to, ktoré si požiadalo ako prvé (ak splní náležitosti pre nájom). So súhlasom obyvateľov by sme sa však snažili ľudí so záujmom o ten istý pozemok spojiť, aby tak vznikla v najlepšom prípade ešte väčšia komunita ľudí.

Ako bude mesto postupovať v prípade, že o podporu prostredníctvom grantu na konkrétny pozemok prejaví záujem viacero občianskych združení naraz?

V príde, ak by prišlo k situácií, kedy si o grant pre rovnaký pozemok podajú žiadosť napríklad dve rôzne občianske združenia, grant získa to združenie, ktoré si spraví lepší projekt. Informácie o tom, čo by mal projekt priniesť, ako má vyzerať alebo pozitívne príklady z praxe nájdete na odkaze: https://mib.sk/projekt/funkcnejsie-verejne-priestory/.

Máte otázku? Kontaktujte nás

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Contact

Sociálne siete hlavného mesta Bratislava

Najnovšie informácie v našom newsletteri

Chcete dostávať pravidelné informácie o tom, čo sa deje v našom meste? Už čoskoro spustíme susedský newsletter. Napíšte nám Vašu emailovú adresu aby ste boli medzi prvými.

Mesto Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava


[email protected]+421 259 356 111