Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dotácia kontajnerové stanovištia

Bratislava poskytuje dotáciu na vytvorenie kvalitných a estetických kontajnerových stanovíšť podľa Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore. Výška dotácie je v roku 2022 5000 €. K dispozícii bude do vyčerpania prostriedkov na príslušný rozpočtový rok.

Žiadať o dotáciu je možné len v prípade vlastníckeho vzťahu k pozemku alebo už existujúceho nájmu a to do 30. septembra 2022.

Kto môže žiadať o dotáciu:

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zriadené na správu bytového domu/domov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta.

Právnická osoba

Právnická osoba, ktorá vykonáva správu bytového domu/domov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta.

Vzťah k pozemku

Jednou z podmienok získania dotácie, je preukázanie vlastníckeho vzťahu k pozemku. V prípade, že sa jedná o pozemok hlavného mesta, alebo príslušnej mestskej časti je potrebný prenájom pozemku pre účely výstavby kontajnerového stanovišťa.

Prečítajte si kompletné znenie pravidiel dotácie

Zásady poskytovania dotácie

Prečítajte si kompletné znenie pravidiel dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore.

Zásady poskytovania dotácie

Podmienky pre podporené kontajnerové stanovištia:

 • veľkosť kontajnerového stanovišťa musí zodpovedať rozmermi typu a počtu kontajnerov (pozn.: v súlade s Všeobecne záväzným nariadením VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území HM SR Bratislavy)
 • odporúčaná vzdialenosť kontajnerového stanovišťa od vstupu do obytnej budovy: 10 - 50 m
 • minimálna vzdialenosť od fasády bez okien nie je určená.
 • minimálna vzdialenosť od fasády s oknami: 6 -10 m od uhlopriečky najbližšieho okna. Uvedené platí aj pre kontajnerové stanovište v nike obvodového múru;
 • stanovište musí byť s bezbariérovým prístupom, z ktorého oprávnená osoba priamo zvozovou technikou vykoná manipuláciu so zbernou nádobou/kontajnerom, a ktoré je vzdialené najviac 10 metrov od miestnej pozemnej komunikácie širokej minimálne 3,8 m, prípadne 3,0 m vo vybraných lokalitách, v ktorých sa vykonáva zber komunálnych odpadov malou zvozovou technikou, v oboch prípadoch s minimálnou výškou podjazdu 4,0 m.
 • podlaha musí byť vyspádovaná s pravidelným pôdorysom
 • zastrešenie riešené plnou plochou/pultovou strechou a olemovanou atikou
 • min. dve obvodové steny kontajnerového stanovišťa budú do výšky 1,5 m nepriehľadné, zvyšok perforovaný, tak aby bolo zabezpečené prirodzené vetranie;
 • materiály v súlade s charakterom lokality (významné najmä pri centrálnej mestskej zóne)
 • trvalé a ľahko čistiteľné
 • antivandal, antigrafitty: drevo, drevoplast, ťahaný kov, corten, cement, ovláknité dosky, tlakový laminát, hliník, nerez, oceľ;
 • farebnosť - v súlade s okolím, vyplývajúce z konštrukčných a farebných daností použitých materiálov bez výrazných kontrastov;
 • požiadavky na základné vybavenie - označenie stanovišťa (uviesť príslušný bytový dom/y, ktorým je stanovište určené, príp. dni odvozu), zberné nádoby uvedené v podmienke o veľkosti stanovišťa, ochranné kovové zábrany, zámok (odporúčaný elektronický zámok);
 • požiadavky na adaptáciu na zmenu klímy: vegetačná strecha alebo vegetačná stena z popínavých rastlín a výsadba resp. sadové úpravy blízkeho okolia. Pri zabratí pôvodnej zelenej plochy je vegetačná strecha/vegetačná fasáda nutnosťou. (podrobnosti k vhodnej zeleni nájdete v manuále na strane 36, ktorý nájdete nižšie)

Oprávnené výdavky v rámci dotácie

Dotácia môže byť použitá výhradne na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou stavby alebo úpravy stavby kontajnerového stanovišťa prislúchajúceho k bytovému domu/domom nachádzajúcim sa na území hlavného mesta. Dotáciu nie je možné poskytnúť viackrát na podporu výstavby alebo úpravy stavby kontajnerového stanovišťa obsluhujúceho ten istý bytový dom alebo tie isté bytové domy.

Postup udelenia dotácie

Vaša žiadosť podaná cez elektronický formulár bude zaevidovaná oddelením vzťahov s verejnosťou, gestorom žiadosti o dotáciu bude potom oddelenie životného prostredia.

Po zasadnutí komisie a finálnom schválení žiadosti informuje gestor žiadateľa o výsledku prostredníctvom emailu. V prípade schválenia, je potrebné dotáciu vyčerpať v tom istom kalendárnom roku.

Gestor dohodne podpis zmluvy o dotácií. Po dokončení administratívnych procesov prebehne vyplatenie dotácie. Do 5. januára je potrebné zaslať vyúčtovanie.

Mestské projektové dokumentácie

Pokiaľ Váš zámer počíta s využitím projektových dokumentácií, ktoré poskytlo hlavné mesto, gestor dotácie skontroluje splnenie podmienok umiestnenia, veľkosti stanovišťa a použitia zelene, preverí majetkovoprávny vzťah k pozemku.

Vlastné projektové dokumentácie

Pokiaľ zámer prináša vlastné konštrukčné riešenie, gestor skontroluje majetkovoprávny vzťah k pozemku a predloží zámer na schválenie internej komisii, zloženej zo zástupcov útvaru hlavnej architektky, metropolitného inštitútu a oddelenia životného prostredia. Komisia posúdi splnenie požiadaviek podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore Hlavného mesta SR Bratislavy.

Dotácia na kontajnerové stanovištia
Nové
Rekonštrukcia
Nahradenie
Áno
Nie
Napríklad: 2x 1100l nádoba na komunálny odpad, 1x 240l nádoba na plast, 1x 240l nádoba na papier a 1x 240l nádoba na sklo (mimo stanovišťa).
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Vyberte katastrálne územie, v ktorom sa stanovište nachádza
Číslo parcely a bližšie informácie k pozemku a jeho vlastníkom nájdete na katastrálnej mape ZBGIS.
Zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve
Zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve
Úradne overené písomné splnomocnenie (v prípade osoby zastupujúcej štatutárneho zástupcu)
Úradne overené písomné splnomocnenie (v prípade osoby zastupujúcej štatutárneho zástupcu)
Zmluva o nájme pozemku/ zmluva o zriadení vecného bremena/ list vlastníctva
Zmluva o nájme pozemku/ zmluva o zriadení vecného bremena/ list vlastníctva
Snímka z katastrálnej mapy so zakresleným kontajnerovým stanovišťom
Snímka z katastrálnej mapy so zakresleným kontajnerovým stanovišťom
V snímke musí byť presne zakreslené navrhované umiestnenie kontajnerovým stanovišťom zodpovedajúce jeho rozmerom s rozmermi odstupov od okolitých budov, od hrany komunikácií, plôch zelene, oplotení, zábradlí, prístreškov MHD a pod.
Pôdorys kontajnerového stanovišťa so zakreslením rozmiestnenia zberných nádob
Pôdorys kontajnerového stanovišťa so zakreslením rozmiestnenia zberných nádob
Vizuál kontajnerového stanovišťa - ilustračná alebo reálna fotografia/ vizualizácia
Vizuál kontajnerového stanovišťa - ilustračná alebo reálna fotografia/ vizualizácia
Fotografie z miesta budúcej realizácie
Fotografie z miesta budúcej realizácie
Technický výkres a rozmery navrhovanej konštrukcie, popis navrhovaných/použitých materiálov a farieb
Technický výkres a rozmery navrhovanej konštrukcie, popis navrhovaných/použitých materiálov a farieb
Jednoduchá stavebná dokumentácia kontajnerového stanovišťa alebo výber z poskytnutých stavebných dokumentácií
Jednoduchá stavebná dokumentácia kontajnerového stanovišťa alebo výber z poskytnutých stavebných dokumentácií
Stavebná dokumentácia je v každom prípade predkladaná aj stavebnému úradu k ohláseniu drobnej stavby) upozornenie: aj pri výbere novej projektovej dokumentácie musia byť dodržané vyššie uvedené podmienky, vychádzajúce z manuálu kontajnerových stanovíšť.
Alebo priložte samostatný súbor
Alebo priložte samosatný súbor

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 6/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020

VZN č. 6/2020

VZN č. 11/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Hlavého mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2021

VZN č. 11/2021

Redakčné oznámenie o oprave chyby

Redakčné oznámenie o oprave administratívnej chyby pri prepisovaní textu vo všeobecnom záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2021

Redakčné oznámenie

VZN č. 12/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Hlavého mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2021 úplné znenie

VZN č. 12/2021

Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá a predovšetkým, že nám pomáhate vytvárať príjemnejšie mesto na život.

Máte otázku? Kontaktujte nás

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Contact

Sociálne siete hlavného mesta Bratislava

Najnovšie informácie v našom newsletteri

Chcete dostávať pravidelné informácie o tom, čo sa deje v našom meste? Už čoskoro spustíme susedský newsletter. Napíšte nám Vašu emailovú adresu aby ste boli medzi prvými.

Mesto Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava


info@bratislava.sk+421 259 356 111