Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Nájom pozemku pod kontajnerovým stanovišťom

V prípade záujmu o vytvorenie nového kontajnerového stanovišťa na mestskom pozemku alebo zmeny miesta už existujúceho, budete potrebovať nájom pozemku pod kontajnerovým stanovišťom. Požiadajte si o nájom prostredníctvom jednoduchého formulára.

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zriadené na správu bytového domu/domov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta.

Právnická osoba

Právnická osoba, ktorá vykonáva správu bytového domu/domov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta.

Spoločné kontajnerové stanovište pre viac bytových domov

Ak plánujete vybudovať spoločné kontajnerové stanovište pre viac bytových domov s viacerými správcami, bude potrebné nahrať súhlasy ostatných správcov.

Postup udelenia nájmu

Vaša žiadosť podaná cez elektronický formulár bude zaevidovaná oddelením vzťahov s verejnosťou, gestorom žiadosti o nájom bude oddelenie nájmov (sekcia správy nehnuteľností)

Pokiaľ odborné oddelnia nemajú zásadné námietky, žiadosť postupuje na pravidelnú poradu primátora, mestskú radu, majetkovú komisiu mestského zastupiteľstva. Následne mestské zastupiteľstvo schváli zámer prenájmu.

Oddelenie nájmov si od oddelenia geodetických činností vyžiada preverenie majetkovo-právnych vzťahov na konkrétnom pozemku, alebo jeho časti.

Po schválení zastupiteľstvom dohodne oddelenie nájmov podpis zmluvy.

Pokiaľ je pozemok v priamej správe magistrátu, nie je zverený mestskej časti, nie je na ňom nájomná zmluva ani iná prekážka a zároveň tam mesto nemá iný zámer, oddelenie nájmov spracováva žiadosť ďalej.

K žiadosti sa vyjadria odborné oddelenia magistrátu a príslušná mestská časť.

Pozemok nepatrí mestu?

V prípade, že pozemok patrí príslušnej mestskej časti, vašu žiadosť posunieme na posúdenie ich odborným oddeleniam.

Nájom pozemku pod kontajnerovým stanovišťom
Nové
Rekonštrukcia
Nahradenie
Napríklad: 2x 1100l nádoba na komunálny odpad, 1x 240l nádoba na plast, 1x 240l nádoba na papier a 1x 240l nádoba na sklo (mimo stanovišťa).
Vyberte katastrálne územie, v ktorom sa nachádza pozemok
Číslo parcely a bližšie informácie k pozemku a jeho vlastníkom nájdete na katastrálnej mape ZBGIS.
Zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve
Zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve
Úradne overené písomné splnomocnenie (v prípade osoby zastupujúcej štatutárneho zástupcu)
Úradne overené písomné splnomocnenie (v prípade osoby zastupujúcej štatutárneho zástupcu)
Nahrajte súhlasy ostatných správcov, ak plánujete vybudovať spoločné kontajnerové stanovište pre viac bytových domov s viacerými správcami.
Súhlasy ostatných správcov
Stanovisko OLO v prípade nového umiestnenia alebo relevantný doklad potvrdzujúci súčasný odvoz
Stanovisko OLO v prípade nového umiestnenia alebo relevantný doklad potvrdzujúci súčasný odvoz
Snímka z katastrálnej mapy so zakresleným kontajnerovým stanovišťom
Snímka z katastrálnej mapy so zakresleným kontajnerovým stanovišťom
V snímke musí byť presne zakreslené navrhované umiestnenie kontajnerovým stanovišťom zodpovedajúce jeho rozmerom s rozmermi odstupov od okolitých budov, od hrany komunikácií, plôch zelene, oplotení, zábradlí, prístreškov MHD a pod.
Pôdorys kontajnerového stanovišťa so zakreslením rozmiestnenia zberných nádob.
Pôdorys kontajnerového stanovišťa so zakreslením rozmiestnenia zberných nádob.
Vizuál kontajnerového stanovišťa - ilustračná alebo reálna fotografia/ vizualizácia
Vizuál kontajnerového stanovišťa - ilustračná alebo reálna fotografia/ vizualizácia
Technický popis a rozmery navrhovanej konštrukcie, popis navrhovaných/použitých materiálov a farieb
Technický popis a rozmery navrhovanej konštrukcie, popis navrhovaných/použitých materiálov a farieb
Jednoduchá stavebná dokumentácia kontajnerového stanovišťa alebo výber z poskytnutých stavebných dokumentácií
Jednoduchá stavebná dokumentácia kontajnerového stanovišťa alebo výber z poskytnutých stavebných dokumentácií
Stavebná dokumentácia je v každom prípade predkladaná aj stavebnému úradu k ohláseniu drobnej stavby) upozornenie: aj pri výbere novej projektovej dokumentácie musia byť dodržané vyššie uvedené podmienky, vychádzajúce z manuálu kontajnerových stanovíšť.

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá a predovšetkým, že nám pomáhate vytvárať príjemnejšie mesto na život.

Máte otázku? Kontaktujte nás

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Contact

Sociálne siete hlavného mesta Bratislava

Najnovšie informácie v našom newsletteri

Chcete dostávať pravidelné informácie o tom, čo sa deje v našom meste? Už čoskoro spustíme susedský newsletter. Napíšte nám Vašu emailovú adresu aby ste boli medzi prvými.

Mesto Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava


[email protected]+421 259 356 111